Керівник гуртка – Калугіна Ірина Миколаївна 

 «Головне – бути на боці дитини» 

 Ф. Дольто

Фундаментальний характер фізико-математичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення в навчально-виховній діяльності фізичного гуртка. Завдяки цьому в структурі гуртків ЦНТТУМ він відіграє роль базового компоненту природничо-наукової освіти і належить до інваріантної складової навчання вихованців в гуртках початкового, основного та вищого рівнів навчання предметно-технічного напрямку.

Мета навчання у фізичному гуртку ЦНТТУМ полягає в розвитку особистості вихованців засобами фізики та математики як навчальних предметів, зокрема завдяки формуванню в них фізичного знання про явища природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення. Відповідно до цього зміст освіти в гуртку спрямовано на опанування гуртківцями наукових фак­тів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності.

Завданнями є:

– сформувати у гуртківців: базові фізичні та математичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики і математики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків, астрономів, математиків та алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем;

– розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики і математики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів цих наук;

– розвинути у вихованців експериментальні уміння і дослідницькі навички, уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки.

Види діяльності: лекції; практичні заняття; тематичні спостереження; інтерактивні засідання; створення наукових проектів; організація вікторин та конкурсів; конференції в гуртку з презентацією власних наукових проектів.

Особливістю фізики та математики є їх спрямованість на використання знань, умінь і навичок у житті. Навчання у фізичному гуртку в кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими навчальних досягнень вихованців є не тільки володіння навчальною інформацією та її відтворення, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в стандартних і нестандартних ситуаціях у межах вимог навчальної програми до результатів навчання.

DSC_0001   DSC_0004