Кросворд на тему “Paint”

По горизонталі: 

2. Вiкно програми Paint мiстить двi…

5. Щоб запустити Paint потрiбно виконати: Пуск-Усi програми-Paint

8. Олiвець, пензель мають…

По вертикалі:

1. Як називаються кольоровi прямокутники, з яких складається зображення в Paint?

3. До малюнкiв в Paint можливо додати текстовi…

4. Чим можна стерти олiвець в Paint?

6. На панелi iнструментiв розташованi кнопки iнструментiв графiчного…

7. Вибiр iнструментiв для малювання в програмi Paint знаходиться на “Панелi …”

 

 

Кросворд на тему «Складовi комп’ютера»

По горизонталі

2. Зовнiшня оболонка системного блоку

4. Одна iз основних характеристик компакт дискiв

5. Прилад, що перетворює звуковi коливання на коливання сили електричного струму

7. Що зберiгається на дисках

8. Пристрiй, що використовується для введення i редагування даних, а також керування виконанням окремих операцiй

9. Функцiональна частина комп’ютера, що призначена для перетворення сигналiв процесора у вiдеозображення певного стандарту

11. Матерiал, з якого виготовляють компакт-диск

12. Швидкiсть проходження бiтiв iнформацiї за секунду

13. Пам’ять, що призначена для зберiгання коду та даних програм пiд час їх виконання

13. Пристрiй, який зберiгає iнформацiю на металевому або пластиковому диску

18. Будь-який новий диск має таку характеристику, як швидкiсть…

19. Процес пiдготовки даних для запуску в серiю

21. Одна з назв жорсткого диску

22. Функцiональна частина комп’ютера, призначена для iнтерпретацiї програм

23. Пристрiй для вiдображення iнформацiї

24. Iнша назва компакт-диску

25. Пристрiй введення для двох рук, який використовується для керування iгровим процесом

По вертикалі

1. Периферiйний друкувальний пристрiй

3. Пристрої, що вiдтворюють звуки

6. Dvd бувають двошаровi та

10. Dvd бувають однобiчнi та

14. Скромний генiй iз Трої, створивший нову технологiю графiчного рендеру, яка не вимагає вiд машин надзвичайної потужностi i використовує апаратну частину ПК якомога ефективнiше, нiж технологiї попередникiв

15. Пристрiй, що зчитує iнформацiю з компакт-дискiв

17. Промiнь, яким зчитують iнформацiю з компакт-диску

20. Ким було розроблено перший прообраз сучасного компакт-диска був розроблений у серединi 60-х рокiв ХХ

 

Кросворд на тему “Алгоритми”

По горизонталі

2. Вказiвка алгоритму

6. План, що складається iз спонукальних речень, називається

8. Людина, яка створює комп’ютернi програми, це

12. Скiнчена послiдовнiсть команд виконавцю, виконання яких призводить до розв’язання певної задачi – це

13. Той, хто виконує алгоритм називається

По вертикалі

1. Фiксований для мови набiр символiв

3. Функцiя, яка автоматично викликається при видаленнi об’єкта

4. Створення комп’ютерних програм називається

5. Алгоритм, в якому всi команди виконуються послiдовно

7. Сукупiсть неоднорiдних класiв

9. З них складається алгоритм та їх виконує солдат за наказом командира

10. Елемент мови, який дає повний опис дiї, яку необхiдно виконати

11. Послiдовнiсть iнструкцiй, призначених для виконання комп’ютером

14. Послiдовнiсть символiв, що iгноруютьтя компiлятором в мовi С++

 

Кросворд на тему “Мережа Iнтернет”

По горизонталі

3. Комп’ютер або програма, здатнi надавати клiєнтам (у мiру надходження вiд них запиту) деякi мережнi послуги

5. Сукупнiсть веб-сторiнок, доступних у мережi (iнтернетi), якi обєднанi як за змiстом, так i навiгацiйно. Фiзично сайт може розмiщуватися як на одному, так i на кiлькох серверах

8. Прикладна програма, завантажена в комп’ютер користувача, яка забезпечує передачу запитiв до сервера й одержання вiдповiдей вiд нього

9. Комп’ютерна програма, яка має здатнiсть до прихованого саморозмноження. Одночасно зi створенням власних копiйвiруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати данi, знижувати або й зовсiм унеможливлювати подальшу працездатнiсть операцiйної системи комп’ютера

10. Це новi вiдомостi, якi прийнятi, зрозумiлi i оцiненi її користувачем як кориснi

12. Властивiсть даних, яка полягає в тому, що час їхнього збору та переробки вiдповiдає динамiцi змiни ситуацiї

13. Група вузлiв, обєднаних за деякою ознакою (наприклад, вузли навчальних закладiв, вузли якої-небудь країни, вузли однiєї органiзацiї i т. д.)

14. Властивiсть даних вiдповiдати стану об’єкта

15. Iнформацiйнi … — це «комп’ютернi бiблiотеки», в яких зберiгаються рiзноманiтнi матерiали i програми, що користуються тривалим попитом i мають значний обсяг

17. Сукупнiсть спецiальних методiв, правил i т. iн., якi використовуються комп’ютерами у мережi для пiдтримання зв’язку мiж собою

18. Здатнiсть iнформацiї обєктивно вiдображати процеси та явища, що вiдбуваються в навколишньому свiтi

19. Країна в якiй iнтернетом можуть користуватися тiльки лiкарi

20. Масив даних, який використовується для пошуку адресiв iнформацiйних ресурсiв

По вертикали

1. Комп’ютер, що виконує мережнi функцiї, реалiзуючи повний набiр протоколiв

2. Загальний обєм переданої та прийнятої Вами iнформацiї з мережi Iнтернет

4. Iснування у багатьох джерелах

6. Здатнiсть iнформацiї вiдповiдати вимогам сьогодення (поточного часу або певного часового перiоду

7. Пристрiй для з’єднання локальних та глобальних мереж

11. Iнформацiя виражається за допомогою мови

16. Розгалужена мережа, що з’єднує комп’ютери, розташованi по всьому свiтi

17. Органiзацiя (юридична особа), що надає послуги у приєднаннi користувачiв до мережi Internet

Відповідь до кросвордів 

на тему “Paint”

на тему «Складовi комп’ютера»

на тему «Алгоритми»